YG033A Elmendorf Tearing Strength Tester

适用范围

用于冲击摆吹罚测定织物的撕破强力,也可以用于测定纸张、塑料布、薄膜、电工胶布、金属薄片等材料的撕破强力。


方法标准

纺织品:GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分 冲击摆锤法撕破强力的测定ASTM D1424、DIN 53862、EN ISO 13937-1、ISO 4674-2、ISO 9290、M&S P29、NEXT 17、NF G07-149
纸  张:GB/T 455、APPITA P 400、ASTM D 689、BS 4468、CSA D9、DIN 53128、EN 21974、ISO 1974、JISP 8116、PAPTAC D9、SCAN P11、TAPPI T414、UNI 6444
塑  料:GB/T 11999、ASTM D1922、ISO 6383-2、JIS K 7128-2、NF T54 141
无纺布:ASTM D5734、WSP 100.1


与我们联系

你有多大能力,我们就给你提供多大的舞台!

提交成功
信息错误
搜索不到